Het Gilde van ZHTC

ZHTC geschiedenis

De oprichting van de MTS

De initiatiefnemer voor de oprichting van de Zwolse Middelbare Technische School was Ir. F.S. Langemeijer. Hij was het die de grote vraag naar leidinggevend personeel in de regionale industrie onderkende, veroorzaakt door de naoorlogse stijging van de conjunctuur. Verder was er van regeringszijde min of meer de stimulans tot het oprichten van scholen, op hoger niveau dan de LTS, om jongeren uit de regio de mogelijkheid te geven een opleidingen tot het leidinggevend kader te volgen.

Door de inzet van Dhr. Langemeijer werd, na zijn overlijden, de school naar hem vernoemd.

De oprichting van de school is dus een uitgangspunt, maar wat ging aan de oprichting van de vereniging vooraf…

Filosofie over het initiatief

Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om ons nu nog helemaal voor te stellen wat tot de oprichting van de vereniging aanleiding heeft gegeven. Waarschijnlijk gewoon het saamhorigheidsgevoel, wat al snel ontstaat op een kleine school met 65 leerlingen. De contacten onderling waren veel intensiever, temeer daar er maar een afdeling bestond (de afdeling werktuigbouwkunde). Men zocht naar eenheid en gezelligheid buiten de school.

Om dat goed te organiseren moest er een gekozen commissie gevormd worden. Zie hier het ontstaan van de vereniging. Daarnaast komt nog het punt dat ieder zichzelf respecterend instituut op MTS- niveau een studentenvereniging bezat. In ieder geval was de noodzaak tot oprichting van het ZMTV niet van dien aard dat we daarin de huidige functie van het ZHTC herkennen.

Verder zullen ook nog punten als het behartigen van de belangen van de leerlingen aan dit instituut ten opzichte van school en maatschappij, en het punt dat men als vereniging meer bij elkaar hoorde, een grote rol hebben gespeeld. Dit laatste sluit dan weer aan bij het eerstgenoemde punt: het saamhorigheidsgevoel en de intensieve contacten op een school waar iedereen elkaar kent.

Basis aan deze filosofie zijn de gegevens ontleend aan o.a. het ZHTC – archief en de mondelinge en schriftelijke vraaggesprekken met oud-leerlingen en Bestuursleden.

Belangrijk document was het met de hand geschreven “Notulenboek der leden en bestuursvergaderingen der vereniging voor en door de leerlingen van de MTS te Zwolle: de ZMTV”, waarin de oprichting staat beschreven en waarvan hieronder een afdruk is te zien.

De oprichtingsvergadering


Notulen Oprichtingsvergadering

Op 21 november 1952 opent de voorzitter van het voorlopig Bestuur de oprichtingsvergadering van de studentenvereniging der MTS te Zwolle. De vergadering, die om zeven uur ‘s avonds begint, wordt begonnen met een speech van de voorlopige voorzitter, Dhr. F.J. Hermsen. Het voorlopig Bestuur bestaat verder uit de heren H. Peters en E.E. Houwers.

De notulen over de vergadering vermelden over het openingswoord

Haar eerste jaren

Hoe het Bestuur te werk ging en wat haar activiteiten waren staat, wat de eerste jaren betreft, met enkele hiaten beschreven in het notulenboek van het ZHTC. In de eerste Bestuursvergadering worden de toekomstplannen op tafel gelegd, die lange tijd het gezicht van de vereniging zullen bepalen.

In het begin waren er nog weinig samenkomsten, namelijk 1 avond in de twee maanden. Enkele activiteiten van die tijd waren bijvoorbeeld: Lezingen, films, debatten en dansavonden. Dit alles kon door de leden zelf worden georganiseerd. Officieel aangestelden hadden echter de voorkeur voor lezingen e.d.

Maar de ontspanning knipoogde de leden en het Bestuur al voorzichtig toe met het voorstel een schoolband op te richten. Tevens werd een voorstel ingebracht om de eerste avond als volgt in te delen:

Film, lezing, pauze, jazzmuziek, en een gezellig samenzijn met eventueel een dansje na.

De notulen besluiten met het toentertijd ook al actuele probleem van het openbaar vervoer. Want in de rondvraag werd opgemerkt: “Meneer de Voorzitter, zou ik de bus nog kunnen halen?”

Vermoedelijk is over de eerste vergaderingen net zoveel te vertellen als over de eerste jaren. De beslissingen en ideeën van het eerste Bestuur vonden in de latere Besturen navolging, terwijl de Bestuurlijke zaken voornamelijk door het eerste Bestuur zijn behartigd.

Financiën (bijvoorbeeld leden – en donateurbijdrages) en secretariaat (penningen en postpapier) werden geregeld. Publiciteit voor bijeenkomsten en dansavonden werd verkregen door advertenties in zowel de Zwolsche als ook de Provinciaal Overijsselsche Courant.

Tevens werden er officiële uitnodigingen verstuurd naar notabelen en naar het schoolbestuur. Het ZMTV werd op 17 december 1952, twaalf dagen na haar oprichting, hernoemd in het ZMTC. Reden hiervoor was dat het lid worden beperkt zou worden tot studenten van de MTS te Zwolle, en niet iedere student er noodzakelijkerwijs lid van behoefde te zijn. Na het onderwijsbesluit in 1957 kreeg, met de wijziging van MTS in HTS, het ZMTC automatisch haar huidige naam: Het ZHTC.

De vergaderingen van het ZMTC werden gehouden in plaatsen als “Hotel Geijtenbeek” en “Hotel Wientjes”. Ook werd er in die tijd al uitgekeken naar een eigen sociëteitsruimte. Het probleem of de verenigingsactiviteiten alleen voor leden waren werd, nog voor het eerste jaar achter de rug was, door de slechte financiële situatie aan de orde gesteld. Het eerste compromis op de doelstellingen (door leden, voor leden) werd gedaan. Dit bracht echter wel geld in het laatje.

In die tijd nam de vereniging een sociale plaats op school in. Zij was het contact tussen directie en leerlingen, bemiddelde daarbij zonodig en probeerde de afstand tussen leraren en leerlingen te verkleinen.

De verstandhouding tussen de directie van school en het ZMTC was zeer goed, temeer doordat Ir. Holleman, de toenmalige directeur, de vereniging een warm hart toedroeg. Dit kwam onder meer tot uiting in zijn persoonlijke bijdragen aan bijeenkomsten. Na zijn pensionering werd hem het erelidmaatschap toegekend. Evenals Ir. Langemeijer, de oprichter van de HTS Zwolle, die, tot aan zijn overlijden in 1954, beschermheer was van het toen nog zo jeugdige ZMTC.

HTS Grasdorpstraat

statutenEmbed This